Wednesday, August 3, 2011

படிக்க மறந்த கடைசிப் பாடம்

இப்பாடத்தில் முதல்கோணல் முற்றும் கோணலல்ல! முடிவுக்கோணலே முழுகோணல்!

இத்தேர்வில் தவறியோர் மறுதேர்வு எழுத அணுமதியில்லை
மறு நுழைவுக்கும் வழியும் இல்லை.
கை பிசைந்து நிற்கும் அவலநிலை.
வாழ்க்கையின் வெளிச்சத்திலிருந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கையே இருட்டாகி போனநிலை,
உதவியற்ற உதவாக்கரை நிலை

நிலைதடுமாறிப்போன நிலை.
நிலையென்று நினைத்தமைக்காக
நித்தம் வருந்துகின்ற நிலை.
இந்த இழிநிலைபற்றி யாரும் சொல்லவில்லையே என அங்கலாய்க்க முடியாத நிலை.
வருத்தப்பட்டும் தவிர்க்க வழியில்லா நிலை
மேலும் வருத்தப்பட்டும் ‘’முடிவு’’ தேடமுடியா நிலை
மொத்தத்தில் எந்தவழியும் இல்லாநிலை
இழிநிலை.
இந்நிலை.?
நிலைதடுமாறியோருக்கு கண்டிப்பாக வரும் நிலை

என்னதான் செய்வது?
செய்யலாமே நிறைய.......

தற்போதைய உன்வாழ்க்கைதான் மறு[மை]வாழ்வுக்கு
மருந்து

பரிகாரம்.
பலன்.
முன் ஜாக்கிரதை.
படிப்பு
பாடம்
எல்லாம்.

ஆம் அனைத்தும் குர்ஆனில் சொல்லப்பட்டதுதானே
எங்கே சென்று இருந்தாய் நீ
மறந்தாய்
மறக்கப்படுகிறாய்
மறுத்தாய்
மறுக்கப்படுகிறாய்

படித்த கட்டுரைகளுடன் குர் ஆன் வசனத்தை ஒப்பிட்டு பார்
வாழ்க்கை பாடத்தில் வழுக்கிவிழுந்தவர்கள்
மகிழ்ச்சியைதேடி அதை தொலைத்தவர்கள்
பலனென்று எண்ணி படுகுழியில் விழுந்தவர்கள்
உதவி செய்ய ஆளிருந்தும் உதவி பெறமுடியாதவர்கள்
மொத்தத்தில் தப்புக்கணக்கு போட்டவர்கள்

உன் குரல் கூட கூப்பாடாய் அல்லவா மொழியப்படுகிறது.

காலம் கடந்த ஞானம்.

இறைவனிடம் இப்போதாவது வேண்டிக் கொள்!

தேர்வாக வழி பிறக்கும்...

இறைவன் நாடினால்???

Engr.Sulthan
(from by in box)

THE MANNERS OF ADVISING


And from this discussion is: when it is said to a man in his face that which he hates to hear. So if
this is done with the intention of sincerely advising him, then it is good. Some of the Salaf
would say to their brothers: “Do not advise me until you tell me in my face what I hate (to
hear).” So when an individual informs his brother about a defect (found in him) in order that he
may avoid it, it is good for the one being informed about one of his defects to make an excuse
for it, if an excuse for it exists.

But if this advising is done with the intention of (only) blaming him due to a sin (he committed),
then it is reprehensible and condemned. It was said to one of the Salaf: “Would you love that
someone inform you about your faults?” So he replied: “If he does so with the intention of
blaming me, then no.”

So blaming and condemning someone for a sin he committed is detested. The Prophet,
sallAllaahu 'alayhi wa sallam, forbade that a fornicating woman be condemned, even though he
commanded that she be lashed with a whip. (28) So she was whipped according to the legal limits
(hudood), but she was not condemned for her sin, nor was she blamed for it.
It is reported in At-Tirmidhee (29) and other collections in marfoo' form [i.e. that the Prophet said]:
“Whosoever condemns his brother for a sin (he committed) will not die until he has
committed it (i.e. the same sin) himself.”

The hadeeth is referring to a sin, of which the person who committed it has repented from.

Al-Fudail (rahimahullaah) said: “The believer conceals (the sin of his brother) and advises
(him), while the evildoer disgraces and condemns (him).”


This is what Al-Fudail has mentioned as being from the signs of advising and condemning - and
it is that advising is linked to secrecy while condemning is linked to publicizing.
It used to be said: “Whosoever commands his brother (towards doing good) at the head of a
gathering, then he has condemned him.”
Or it is something with this meaning.
The Salaf used to hate that commanding good and forbidding evil be done in this manner.
Instead, they loved that it be done privately between the one commanding and the one being
commanded, for indeed, this is from the signs of sincere advice. This is since it is not the goal of
the one who is advising to spread and publicize the faults of the person he is advising, rather his
goal is only to put an end to the evil that he has fallen into.

As for spreading and exposing someone's faults, then that is from the things that Allaah and His
Messenger, sallAllaahu 'alayhi wa sallam, have forbidden. Allaah, may He be Exalted, says:

“Verily, those who love that the evil and indecent actions of those who believe should be
propagated (and spread), they will have a painful torment in this world and in the
Hereafter. And Allaah knows and you know not. And had it not been for the grace of
Allaah and His mercy on you, (Allaah would have hastened the punishment on you) and
that Allaah is full of kindness, Most Merciful.” (30)

The ahaadeeth concerning the virtue of keeping the faults of others secret are many.(31)
Some of the scholars would say to those who were commanding towards good: “Strive hard to
conceal the faults of the sinners, for indeed, exposing their faults shows a weakness in Islaam.
The thing that deserves the most to be concealed is ones faults.”


28 It is reported in Al-Bukhaaree (4/350) and Muslim (1704) on the authority of Abu Hurairah,
radyAllaahu 'anhu. See Sharh-us-Sunnah (10/298) of Imaam Al-Baghawee.
29 Under no. (2507) on the authority of Mu'aadh, radyAllaahu 'anhu. Ibn 'Adiyy also reported it in Al-
Kaamil (6/2181), Al-Khateeb in Taareekh Baghdaad (2/339) and Az-Zabeedee added that it was also
found in Ibn Abee Ad-Duniyaa's As-Samat and Al-Gheebah as well as in Al-Baghawee. There are two
defects with its chain of narration. The first is that Khaalid Ibn Ma'daan never met Mu'aadh. And the
second is that Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Yazeed is very weak. This has been mentioned by Adh-
Dhahabee in Al-Meezaan (3/515) and he listed this hadeeth as an example. As-Saghaanee also mentioned
this hadeeth in his Al-Mawdoo'aat (no. 58).
30 Surat-un-Noor: 19-20
31 See Fath-ul-Baaree (5/97) and Saheeh Muslim (4/1996)